Claresa - wyjątkowe lakiery hybrydowe
insta
insta
insta
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka Prywatności (SK)

Zásady ochrany osobných údajov

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V záujme zachovania práva na súkromie používateľov webovej stránky Claresa, dostupnej na adrese: www.claresa.sk (ďalej len „webová stránka“) a na splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, spoločnosť 4Mass S.A. (ďalej ako: ,,Správca”) zverejňuje dokument, v ktorom vysvetľuje a informuje o spôsobe zhromažďovania, spracúvania a zabezpečenia údajov poskytnutých používateľmi Webových stránok (ďalej len „Používatelia“).


Pred začatím využívania webovej stránky, alebo pred registráciou Používateľ by mal spoznať obsah zásad ochrany osobných údajov.

 

Ll. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov Používateľov počas využívania webovej stránky je:

4Mass S.A.

 1. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin

REGON: 141987652, NIP: 5242687753
Tel.: +48 22 400 49 20 email: biuro@4mass.com.pl

Správca spracuje osobné údaje v súlade s platnými predpismi vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. („GDPR”).

 

Lll. ROZSAH ZHROMAŽDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracúva osobné údaje Používateľov počas ich vyžívania, alebo interakcie s webovou stránkou (napr. ako výsledok registrácie Používateľa. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe takže takej, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať na základe identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero špecifických faktorov určujúcich fyzickú , fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita fyzickej osoby.


Správca vynakladá maximálne úsilie, aby spracúval iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania, ako aj na zabezpečenie ich bezpečnosti. Správca spracuje osobné údaje zaregistrovaných Používateľov webovej stránky ako aj návštevníkov webovej stránky, ktorý využívajú webovú stránku bez zadávania identifikačných údajov.

 

Osobné údaje zbierané bez registrácie

Správca umožňuje používanie Webovej stránky bez nutnosti registrácie alebo prihlásenia a bez toho, aby Používateľ musel poskytovať akékoľvek osobné údaje. Počas takého
využívania Webovej stránky výhradne za informačným účelom Správca nezhromažďuje žiadne osobné údaje s výnimkou odosielaných informácií cez prehliadač, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie technického prístupu k Webovej stránke. Také informácie obsahujú:

 • IP adrresu,
 • dátum a hodinu požiadavky,
 • obsah požiadavky (doména Webovej stránky),
 • doménu internetovej stránky, z ktorej pochádza požiadavka,
 • druh, jazyk a verzia webového prehliadača,
 • druh a verziu operačného systému,
 • technické údaje koncového zariadenia (napr. počítača, telefónu).

Vyššie uvedené údaje, obsiahnuté v  systémových logoch, slúžia Správcovi na zlepšenie Webovej stránky, jej prispôsobenie potrebám Používateľov a efektívnejšie odstránenie zistených nezrovnalostí v prevádzke Webovej stránky. Tie informácie umožňujú manažovať vlastnosti webových stránok pre splnenie požiadaviek týkajúcich sa objemov. Tieto informácie nie sú využívané k identifikácii Používateľa.

V prípadoch v ktorých by mali byť údaje v systémových logoch osobnými údajmi (to znamená keď je možné ich prepojiť s inými údajmi umožňujúcimi ich prepojenie s konkrétnou fyzickou osobou), právnym základom spracúvania údajov obsiahnutých v systémových protokoloch Správcom je čl. 6 odst. 1 písm. f)GDPR, v súvislosti s oprávneným záujmom Správcu, ktorým je umožniť Používateľom prístup a používanie Webovej stránky. Spracovanie tých údajov je tiež v záujme Používateľa, keďže mu umožňuje využívať Webovú stránku.

 

Údaje zbierané v súvislosti s registráciou

Používateľ sa môže registrovať na Webovej stránke. Za tým účelom musí Používateľ zadať čo najmenej e-mailovú adresu, kontaktné údaje, osobné údaje a heslo. Registrácia je potrebná za účelom využívania všetkých funkcií Webovej stránky. Registrácia vyžaduje poskytnutie určitých osobných údajov, ktorých spracovanie Správcom je nevyhnutné na realizáciu zmlúv uzatvorených s Používateľmi alebo na splnenie jeho zákonných povinností. Poskytnutie údajov Používateľom je dobrovoľné, avšak neposkytnutie niektorých údajov môže zabrániť registrácii na Webovej stránke.

V prípade využívania platných funkcií, alebo služieb na Webovej stránke, Správca môže tiež spracovať údaje súvisiace s obsluhou platieb.

Používateľ môže kedykoľvek spravovať ním poskytnuté údaje (to znamená pridávať, odstrániť, zmeniť údaje) z úrovne svojho účtu Používateľa.

Správca poskytuje Webovú stránku a svoje služby smeruje len osobám starším ako 18 rokov, preto vedome nespracúva osobné údaje osôb mladších ako tento vek.

Osobné údaje používateľov spracúvané v súvislosti s registráciou na Webovej stránke sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej Správcom s Používateľom o poskytovaní služieb v súlade s „Pravidlami obchodu“. Preto je základom pre spracovanie týchto údajov čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pretože spracovanie údajov je nevyhnutné na vykonanie úkonov na žiadosť Používateľa pred uzavretím zmluvy a na jej následnú realizáciu. Na rovnakom základe Správca vytvára a spravuje účet Používateľa a poskytuje jeho technickú podporu, vybavuje sťažnosti a oznámenia zaslané Používateľom a kontaktuje Používateľa pre účely súvisiace s poskytovaním služieb.

 

Spracúvanie z dôvodu oprávneného záujmu Správcu

Správca môže spracovávať údaje Používateľov aj na základe svojho oprávneného záujmu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zahŕňa to spracovanie údajov za účelom:

 • sledovania aktivity Používateľa pri používaní Webovej stránky za účelom zaistenia bezpečnosti služieb poskytovaných elektronicky, vrátane zamedzenia zneužitia, zaistenia bezpečnosti údajov, ako aj zlepšovania prevádzky Webovej stránky a kvality služieb a zisťovania chýb;
 • vykonávania marketingových aktivít voči Používateľom, vrátane priameho marketingu vlastných služieb Správcu; zabezpečenie spracovania platieb;
 • prípravy kolektívnych súhrnov a štatistík návštevnosti webovej stránky na analytické účely;
 • vedenia korešpondencie s Používateľom, ak to priamo nesúvisí s plnením zmluvy;
 • vymáhania nárokov od Používateľa vrátane vedenia súdnych konaní; arbitráž a mediácia, ako aj vymáhanie pohľadávok alebo obrana proti týmto nárokom;
 • archivácii údajov a dokumentácie plnenia povinností Správcu vyplývajúcich zo zákonných ustanovení.
 • Správca informuje Používateľov, že poveruje spracovanie osobných údajov nasledujúcim subjektom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakov, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 –za účelom využívania mailového systému edrone.me, slúžiaceho na posielanie newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakov, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: –len na marketingové účely a výlučne na účely e-mailových, SMS a kampaní na sociálnych sieťach spúšťaných alebo indikovaných Správcom pomocou systému edrone,
 • Správca informuje, že na sledovanie aktivít vykonávaných používateľom/zákazníkom v rámci webovej stránky Obchodu používa nasledujúce technológie:
   - sledovacie kódy edrone - za účelom analýzy štatistík webovej stránky obchodu, ako aj na marketingové účely len pre e-mail a SMS kampane, sociálne médiá spustené alebo označené Správcom pomocou systému edrone.

 Newslettery

Okrem toho môže Správca poskytnúť Používateľom aj službu zasielania noviniek, ktorá zahŕňa zasielanie informácií o aktuálnych ponukách na Webovej stránke. Za tým účelom môže byť spracovaná adresa používateľa, zadaná v počas registrácie na Webovej stránke.

V každom prípade právny základ spracovania osobných údajov Používateľov za tým účelom bude dobrovoľný súhlas na základe čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, ktorý bude môcť kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Profilovanie

Webová stránka môže profilovať registrovaných Používateľov. Ten proces zahŕňa spracovanie údajov za štatistickým účelom (napr. vek) v súvislosti s preferenciami Používateľov týkajúcich sa služieb ponúkaných prostredníctvom Webovej stránky. Tento proces prebieha v rámci oprávneného záujmu Správcu, ktorým je lepšie prispôsobenie ponuky Používateľom. Takýmto spôsobom spracované údaje nebudú využívané na automatizované rozhodnutia vo vzťahu k Používateľom. Také údaje tiež nebudú zverejňované vo forme, umožňujúcej identifikáciu Používateľov.

 

 1. ZDIEĽANIE ÚDAJOV

Osobné údaje užívateľov sú sprístupnené tretím stranám len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, zabezpečenie riadnej prevádzky Webovej stránky, alebo ak je na to iný právny základ. V ostatnom rozsahu nie sú osobné údaje prenášané iným subjektom, pokiaľ to nie je povolené na základe súhlasu Používateľa, alebo ak nie je v tomto smere Správca povinný zo zákona.

Prístup k údajom Používateľa môžu získať subjekty, ktorých služby Správca využíva na plnenie zmluvy a údržbu Webovej stránky. Správca v takýchto prípadoch
uzatvoril s týmito subjektmi príslušné zmluvy, ktorých predmetom je ochrana údajov Používateľov pred prístupom neoprávnených osôb. Na tomto základe môžu byť údaje Používateľov prenesené subjektom spracúvajúcim platby, poskytovateľom hostingu a IT infraštruktúry a dodávateľom balíkov.

 

 1. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje Používateľov iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené. Po uplynutí tejto doby sú údaje vymazané alebo anonymizované tak, že nie je možné zistiť totožnosť Používateľa.

Údaje poskytnuté Používateľom v súvislosti s registráciou na Webovej stránke a uzatvorením Zmluvy so Správcom sú uchovávané po dobu jej platnosti a vedenia konta Používateľa na Webovej stránke. Ak Používateľ vypovedá zmluvu alebo vymaže účet na Webovej stránke, Správca bude spracúvať údaje Používateľa po dobu 3 rokov od tejto doby alebo do odvolania súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracovaniu údajov. Niektoré údaje Užívateľa môžu byť spracovávané dlhšie, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napr. vyplývajúce z daňových predpisov) alebo nevyhnutné na zabezpečenie pohľadávok Správcu, v žiadnom prípade nie dlhšie ako do uplynutia premlčacej doby (maximálne 6 rokov).

 

Vl. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Používateľ má v súvislosti so svojimi osobnými údajmi spracúvanými Správcom v rámci Webovej stránky nasledovné práva.

 • Právo k prístupu k osobným údajom: Na žiadosť Používateľa Správca potvrdí aké osobné údaje Používateľa
   spracúva a poskytne mu kópiu tých údajov. V každom prípade zaregistrovaný Používateľ má prístup k niektorým osobným údajom aké poskytol Správcovi prostredníctvom Používateľa na Webovej stránke.
 • Právo na opravu osobných údajov: Ak sú osobné údaje Používateľa nesprávne alebo
   neúplné, Požívateľ môže požiadať Správcu o ich opravu alebo doplnenie. V každom prípade registrovaný Používateľ má možnosť úpravy niektorých svojich osobných údajov prostredníctvom účtu Používateľa na Webovej stránke.
 • Právo na odstránenie osobných údajov: V určitých situáciách môže Používateľ žiadať od Správcu odstrániť osobné údaje, ktoré sú spracované Správcom (napr. kedy sú údaje potrebné na poskytovanie služieb Správcom).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Používateľ môže požiadať Správcu o dočasné pozastavenie spracúvania jeho údajov na konkrétny účel (napr. neposielania marketingových informácií na uvedenú e-mailovú adresu). Používateľ môže tiež požiadať o obmedzenie spracovania jeho osobných údajov, keď vyhlási nesúhlas voči spracovaniu, alebo keď pochybuje o správnosti údajov. Napriek obmedzeniu spracovania bude Správca naďalej oprávnený osobné údaje uchovávať, nebudú však použité na účel, na ktorý sa vzťahuje námietka.
 • Právo požadovať prenos osobných údajov: V určitých situáciách má Používateľ tiež právo získať osobné údaje spracúvané Správcom v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto údajov inému správcovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Používateľ môže požiadať, aby Správca prestal spracúvať osobné údaje, ak sú údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu Správcu alebo tretej strany, s výnimkou situácií, v ktorých sa tieto záujmy menia. prevažovať nad záujmami, právami a slobodami Používateľa, ako aj vtedy, keď sa údaje Používateľa spracúvajú na účely priameho marketingu.

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv by mal Používateľ kontaktovať Správcu v súlade s kontaktnými údajmi uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

V prípadoch, keď Používateľ nie je spokojný s odpoveďou Správcu alebo s prijatými opatreniami, alebo keď sa Používateľ domnieva, že Správca spracúva osobné údaje nezákonne, má Používateľ právo podať sťažnosť predsedovi úradu pre Ochrana osobných údajov.

 

VII. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

Informácie poskytnuté používateľmi sa spracúvajú a uchovávajú pomocou vhodných bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami poľského práva. Správa zabezpečuje údaje Používateľa pred neoprávneným prístupom, využitím, alebo zverejnením. Údaje sú spracovávané v kontrolovanom prostredí pri zachovaní vysokých štandardov ochrany. Údaje používateľov sa odosielajú cez verejnú internetovú sieť pomocou zabezpečených sieťových protokolov, ktoré zaisťujú dôvernosť a integritu údajov.

 

VIII. SÚBORY COOKIES

Pre optimálne poskytovanie služieb používa webová stránka súbory cookies.Cookies sú textové súbory uložené na pevnom disku koncového zariadenia Používateľa. Webová stránka využíva dočasne uložené súbory ("cookies dočasné") alebo na dlhšie časové obdobie ("trvalé cookies"). Dočasné cookies sa vymažú po ukončení relácie webového prehliadača, zatiaľ čo trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení používateľa na dlhšiu dobu (od niekoľkých dní až po niekoľko rokov) a umožňujú rozpoznať prehliadač používateľa pri jeho ďalšej návšteve webovej stránke.

Súbory cookies sú využívané za účelom prispôsobenia Webovej stránky pre Používateľa a zabezpečenia využívania Webovej stránky čo najefektívnejšie. Také využitie umožňuje aby bola Webová stránka oprimálna a bezpečnejšia pre Používateľa. Využívané vo Webovej stránke súbory cookies podporujú prácu Webovej stránky a plynulosť zobrazovania stránok na Webovej stránke. Umožňujú zber štatistických údajov o správaní Používateľa na Webovej stránke a ukladanie základných informácií o preferenciách Používateľa, napríklad veľkosť textu.

Cookies môže ukladať a čítať IT systém Správcu („vlastné cookies“) alebo IT systém tretích strán („cookies tretích strán“). Vlastné súbory Správcu slúžia predovšetkým na ukladanie základných informácií o preferenciách a nastaveniach Webovej stránky uskutočnených Používateľom, na zabezpečenie optimalizácie a správneho zobrazovania obsahu na Webovej stránke, ako aj na prispôsobenie odberu a používania Webovej stránky Používateľ. Súbory
cookies tretích strán sa používajú na zhromažďovanie štatistických údajov týkajúcich sa používania Webovej stránky a technologickej podpory komponentov, to znamená pluginy social media.

Tieto zásady sa vzťahujú aj na funkčné ekvivalenty súborov cookie, ktoré umožňujú ukladanie informácií na koncovom zariadení používateľa (napr. local storage).

Správca nepoužíva cookies na identifikáciu Používateľov, ale v niektorých situáciách je možné prepojiť informácie obsiahnuté v cookies s identifikovanou osobou.

Účely využitia súborov cookies

Správca vykonal rozdelenie využívaných súborov cookies vzhľadom na funkciu, ktorú plnia.

Potrebné cookies - tieto súbory cookies sú potrebné na zabezpečenie základnej funkčnosti Webovej stránky a ich podpora je automaticky povolená, keď Používateľ Webovú stránku používa. Bez tých súborov cookies Webová stránka nemôže správne fungovať. Používajú sa na technické účely vrátane prihlasovania a zlepšovania bezpečnosti. Sú to výhradne súbory cookies
 pochádzajúce od Správcu. Potrebné súbory cookie je možné deaktivovať pomocou nastavení prehliadača, ale neodporúča sa to z dôvodu možných vážnych problémov s fungovaním webovej stránky.

V rozsahu, v akom informácie obsiahnuté v nevyhnutných súboroch cookies môžu predstavovať osobné údaje, je základom spracúvania údajov oprávnený záujem správcu v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, ktorým je zabezpečenie správneho fungovania Webovej stránky.

Funkčné cookies - tieto súbory cookies zvyšujú funkčnosť Webovej stránky a umožňujú zapamätať si nastavenia, ktoré Používateľ vykonal pri predchádzajúcej návšteve
Webovej stránky (napr. jazyk, veľkosť písma atď.).

Funkčné cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach prehliadača. Neodporúča sa to však, pretože deaktivácia funkčných súborov cookies môže zabrániť Používateľovi v prístupe k určitým funkciám na Webovej stránke.

V rozsahu, v akom môžu informácie obsiahnuté vo funkčných súboroch cookies predstavovať osobné údaje, je základom spracúvania údajov oprávnený záujem Správcu v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, ktorý má zabezpečiť lepšiu funkčnosť Webovej stránky a prispôsobiť ju potrebám Používateľov.

Výkonnostné cookies - tieto cookies umožňujú Správcovi merať, analyzovať a zlepšovať výkon Webovej stránky. Tieto súbory cookies môžu byť umiestnené prostredníctvom Správcu a jeho partnerov.

Výkonnostné cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach prehliadača. Neodporúča sa to však, pretože zakázanie týchto súborov cookie ovplyvní schopnosť správcu monitorovať a zlepšovať výkon webovej stránky.

V rozsahu, v akom môžu informácie obsiahnuté vo výkonnostných súboroch cookies predstavovať osobné údaje, je základom spracovania údajov oprávnený záujem správcu v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, ktorým je sledovanie a analýza aktivity vo Webovej stránke, za účelom zlepšovania výkonnosti.

 

Google Analytics

Webová stránka využije analytický nástroj Google Analytics, poskytovaný prostredníctvom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics umiestňuje na zariadeniu Používateľa súbory cookies na analýzu spôsobu využívania Webovej stránky Používateľom. Google používa informácie získané prostredníctvom súborov cookies na vyhodnotenie používania webovej stránky, generovanie správ o aktivite na webovej stránke a poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s používaním webovej stránky. Viac informácií o spracovaní osobných údajov Používateľa v súvislosti s využitím Webovej stránky nástroju Google Analytics sa dá nájsť v ochrane osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pretože spoločnosť Google Inc. je spoločnosť registrovaná v USA, môžu byť údaje Užívateľa prenesené do Spojených štátov amerických z dôvodu ich uloženia na amerických serveroch. Google sa zapojil do programu Privacy Shield a zaručuje tak primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktorú vyžadujú európske predpisy.

 

Nastavenie súborov cookies

Pri prvej návšteve webovej stránky sa Používateľovi zobrazia informácie o používaní súborov cookies. Používateľ poskytuje povolenie na využívanie súborov cookies
Webovou stránkou vykonaním nastavenia prehliadača v súlade s preferenciami Používateľa. Užívateľ môže kedykoľvek zakázať prijímanie súborov cookies vo svojom prehliadači, avšak dôsledkom takejto zmeny môžu byť ťažkosti súvisiace s prevádzkou služieb poskytovaných prostredníctvom Webových stránok.

Uložené súbory cookies môže Používateľ vymazať aj pomocou vhodných funkcií webového prehliadača, programov na tento účel používaných alebo
 nástrojov dostupných v rámci operačného systému, ktorý Používateľ používa. Vzhľadom na rôznorodosť dostupných prehliadačov a aplikácií používaných na prevádzkovanie Webových stránok je správa súborov cookies v rôznych prehliadačoch odlišná, preto vám odporúčame, aby ste sa pred použitím Webových stránok oboznámili s tým, ako spravovať funkcie ochrany osobných údajov/zabezpečenia umiestnené v menu prehliadača používaného Používateľom a nakonfigurujte ich spôsobom, ktorý uprednostňuje Používateľ. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča používať najnovšie dostupné verzie Webových prehliadačov.

Na správu súborov cookies by sa mal Používateľ riadiť pokynmi uvedenými v časti pomocníka jeho prehliadača. Príkladné spôsoby deaktivácie súborov
 cookies:

 • V prehliadači Internet Explorer kliknúť "Nástroje", "Internetové možnosti", a následne si vybrať kartu "Súkromie". Ďalším krokom je kliknutie na "Pokročilé" v "Nastavenia" a následne vybrať možnosť "Zablokovať" v prípade súborov cookies firmy a iných fírm. Viac informácií - Internet Explorer
 • V prehliadači Google Chrome kliknúť "Menu Chrome" v pravom hornom rohu, vybrať možnosť "Nastavenia" a následne rozvinúť "Pokročilé". Potom
   vybrať možnosť "Nastavenia obsahu" v sekcii Súkromie a Bezpečnosť, následne kliknúť na políčko "Súbory Cookies" a prvý od hora nastaviť do pozície "Zablokované". Viac informácií - Chrome
 • Vo Firefox kliknite "Nástroje" v pravom hornom rohu, vybrete "Možnosti", Súkromie a bezpečnosť", po čom v sekcii "Cookies a údaje stránok" vyberte "Blokovanie cookies a údajov stránok". Viac informácií - Firefox
 • V Edge kliknite "Nástroje" v pravom hornom rohu, vybrať "Nastavenia", následne zobraziť pokročilé nastavenia a v sekcii "Súbory cookies" vybrať "Blokovať všetky súbory cookies". Viac informácií - Edge
 • V Safari otvorte menu, vyberte "Preferencie", potom "Súkromie" a označte "Blokovať všetky cookies". Viac informácií - Safari

Nepodporovanie cookies zo strany Používateľa môže mať za následok nesprávnu prevádzku Webových stránok a v extrémnych prípadoch až úplné zablokovanie ich správneho zobrazovania.

 

 1. ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov. V prípade podstatných zmien ovplyvňujúcich práva a slobody Používateľov bude Správca o týchto zmenách informovať e-mailom.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium