Claresa - wyjątkowe lakiery hybrydowe
insta
insta
insta
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin (SK)

Všeobecné obchodné podmienky

PRAVIDLÁ OBCHODU Claresa - výnimočné hybridné laky

 

 

 

§1
Definície

 

Výrazy použité v Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:

 1. Zákazník - v zmysle týchto pravidiel plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej spôsobilosť na právne úkony priznávajú osobitné ustanovenia, ktorá zadá Objednávku v rámci Obchode;
 2. Občiansky zákonník - zákon z 23 apríla 1964. (Zb. z. Č. 16, pol. 93 v znení neskorších predpisov);
 3. Spotrebiteľ – plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v Obchode nakupujúca, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou;
 4. Košík - zoznam produktov pripravených z Tovaru ponúkaného v Obchode na základe voľby Kupujúceho;
 5. Kupujúci - zákazník a aj Kupujúci, ktorý uzavrel predajnú zmluvu;
 6. Pravidlá - týchto Pravidiel pre poskytovanie elektronických služieb v rámci Internetového obchodu www.claresa.pl
 7. Internetový obchod (Obchod) - webová stránka dostupná na adrese www.claresa.pl, prostredníctvom ktorej môže zákazník zadávať objednávky;
 8. Tovar - výrobky prezentované v Internetovom obchode;
 9. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi 4mass S.A a Zákazníkom uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky Obchodu;
 10. Zákon o ochrane spotrebiteľa - zákon z dňa 30. mája 2014. o ochrane spotrebiteľa (Zbierka zákonov. z roku 2014. pol. 827);
 11. Zákon o poskytovaniu elektronických služieb - zákon z dňa 18 júla 2002. o poskytovaní elektronických služieb (Zb. Z. č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov);
 12. Objednávka - prejav vôle Zákazníka smerujúci priamo k uzavretiu Kúpnej zmluvy s uvedením najmä druhu a počtu Tovaru.

 

§2
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na claresa.sk
 2. Tieto Pravidlá sú pravidlami, ktorých sa hovorí v čl. 8 Zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 3. Internetový obchod na www.claresa.pl prevádzkuje spoločnosť 4MASS Spółka Akcyjna so sídlom na ul. Kobyłkowska 2,05-200 Wołomin, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom pre hl. m. Varšava vo Varšave, XIII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom 0000699821, s plne krytým základným imaním vo výške 3 136 650,00 PLN NIP: 5242687753 REGON: 141987652 - v predpisoch uvádzaná ako 4MASS S.A.
 4. Tieto Pravidlá špecifikujú najmä:
   • pravidlá registrácie a používania účtu v Internetovom obchode,
  • podmienky elektronickej rezervácie Tovaru dostupného v Internetovom obchode,
   • podmienky elektronického zadávania Objednávok v Internetovom obchode, pravidlá pre uzatváranie predajných zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci Internetového obchodu. Používanie Internetového obchodu je možné za predpokladu, že Zákazníkom používaný IT systém spĺňa tieto minimálne technické požiadavky: mať zariadenie s prístupom na internet, mať nainštalovaný webový prehliadač (napr. Internet Explorer verzie 8 alebo novšej); minimálne rozlíšenie obrazovky 800 x 600 pixelov.
 5. Za účelom využívania internetového obchodu, by mal Zákazník získať prístup k počítaču alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet.
 6. Ak je Zákazníkom fyzická osoba, prostredníctvom Internetového obchodu môžu nakupovať len plnoleté osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony. 4MASS S.A. si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie ponuky Kúpnej zmluvy od osôb, ktoré nespĺňajú tieto podmienky.
 7. Zákazníci môžu kedykoľvek pristupovať k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na domovskej stránke webovej stránky 4mass S.A., stiahnuť si ich a vytlačiť.
 8. Informácie o Tovare uvedené na internetovej stránke Obchodu, najmä jeho popis, technické a prevádzkové parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka a umožniť Zákazníkom oboznámiť sa s hlavnými vlastnosťami Tovaru pred uskutočnením Objednávky.
 9. Obchod môže kedykoľvek zmeniť ponúkané Tovary. Akákoľvek zmena ponuky podlieha najmä obmedzeniam dodávok a dodania bez toho, aby boli dotknuté Objednávky zadané Kupujúcim.
 10. Výrobky spĺňajú požiadavky poľských zákonoch. Obchod nezodpovedá za porušenie zákona platného v inej krajine ako v Poľsku, do ktorej bude produkt na žiadosť Kupujúceho dodaný (napr. ak je predaj daného produktu v inej krajine zakázaná). Kupujúci je povinný preveriť si u príslušných úradov krajiny, do ktorej zamýšľa vyvážať alebo prepravovať výrobky, či výrobky, ktoré má v úmysle objednať, je možné do tejto krajiny doviezť.
 11. Konajúc podľa zákona z 11. marca 2004 o dani z pridanej hodnoty (Zb. Z roku 2017, pol. 1221, v znení nesk. zm.) čl. 106n Zákazník súhlasí so zasielaním predajných dokladov - účteniek, faktúr, duplikátov týchto faktúr a ich opráv, v elektronickej forme spoločnosťou 4mass S.A. so sídlom na adrese Kobyłkowska 2,05-200 Wołomin na uvedenú e-mailovú adresu v objednávke. V prípade zmeny údajov uvedených v objednávke sa predávajúci zaväzuje bezodkladne poskytnúť aktuálne údaje. Odvolanie akceptácie zasielania faktúr s DPH v elektronickej forme je možné vykonať písomne alebo elektronicky.

 

§3
Pravidlá využívania Internetového obchodu

 

 1. Podmienkou pre začatie používania Internetového obchodu je poskytnutie referenčného ID alebo registrácia na www.claresa.pl.
 2. Registrácia prebieha vyplnením a schválením registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej z internetových stránok Obchodu.
 3. Podmienkou nákupu je súhlas s obsahom obchodných podmienok a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné, potrebné na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy.
 4. 4MASS S.A. môže odobrať zákazníkovi právo používať internetový obchod a môže tiež obmedziť jeho prístup k časti alebo všetkým zdrojom internetového obchodu s okamžitou platnosťou v prípade, že zákazník poruší pravidlá, a najmä keď zákazník:
  • pri registrácii v Internetovom obchode uviedol údaje, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích osôb,
  • sa dopustil prostredníctvom Internetového obchodu porušenia osobnostných práv tretích osôb, najmä osobnostných práv ostatných zákazníkov Internetového obchodu,
  • sa dopustí iného konania, ktoré bude spoločnosť 4MASS S.A. považovať za správanie, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo ktoré poškodzuje dobré meno spoločnosti 4mass S.A.
  • Osoba, ktorá bola zbavená práva na používanie Internetového obchodu, sa nemôže znova zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti 4MASS S.A.
 5. Internetový obchod za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Internetového obchodu prijíma technické a organizačné opatrenia primerané miere rizika pre bezpečnosť poskytovaných služieb, najmä opatrenia, aby zabrániť neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané na internete.
 6. Zákazník je povinný:
  • neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušovanie osobných práv a iných práv tretích osôb,
  • používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nenaruší jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,
  • nepodnikať kroky ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v internetovom obchode (spam),
  • používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nepohodlný pre ostatných zákazníkov a pre 4mass S.A
  • používať všetok obsah uverejnený v Internetovom obchode iba pre svoju osobnú potrebu,
  • Využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami Predpisov, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.
 7. Ak sa Zákazník zaregistroval v Internetovom obchode, nesmie zdieľať heslo s tretími stranami. Internetový obchod nezodpovedá za objednávky zadané neoprávnenými tretími osobami, ktorým Zákazník poskytol svoje heslo alebo ktoré získali prístup k účtu Zákazníka v dôsledku nedodržania pravidiel opatrnosti Zákazníka pri používaní hesla k účtu v Obchode.

 

§4
Procedúra uzavretia Kúpnej zmluvy

 

 1. Ak chcete uzavrieť kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, navštívte webovú stránku www.claresa.pl, vyberte Tovar a vykonajte ďalšie technické kroky na základe správ zobrazených zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke.
 2. Výber objednávaných Tovarov Zákazníkom je vykonaný pridaním do Košíka.
 3. Zákazník môže objednať jeden, alebo viac Tovarov medzi ponúkanými v Obchode. Ak máte v úmysle kúpiť väčšie množstvo rovnakého Tovaru v jednej transakcii, 4MASS S.A. si vyhradzuje právo odmietnuť dokončenie transakcie, ak jej realizácia nie je možná z dôvodu obmedzení uložených výrobcom daného Tovaru. O obmedzeniach počtov nákupu rovnakého Tovaru v jednej transakcii bude Kupujúci informovaný ihneď po zadaní Objednávky.
 4. Pri zadávaní Objednávky - až do stlačenia tlačidla "Objednať" má Zákazník možnosť upraviť zadané údaje a výber Tovaru. Zákazník postupuje podľa zobrazovaných správ a informácií uvedených na stránkach.
 5. Po poskytnutí všetkých potrebných údajov Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu sa zobrazí súhrn zadanej Objednávky. Súhrn zadanej objednávky bude obsahovať informácie o:
  • predmete Objednávky,
  • jednotku a celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na doručenie a dodatočných nákladov (ak existujú),
  • vybraného spôsobu platby,
  • vybraného spôsobu doručenia,
  • termínu doručenia
 6. Pre odoslanie Objednávky je potrebné akceptovať obsah Pravidiel, uviesť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Ak Kupujúci schváli svoju Objednávku, má sa za to, že vedome akceptoval predmet a podmienky vyhotovenia danej Objednávky, vrátane povinnosti zaplatiť cenu za odoslanie Objednávky, cenu, veľkosť, vlastnosti, množstvo a termín dodania tovaru. Tovar ponúkaný spoločnosťou 4MASS S.A. a objednaných Kupujúcim.
 7. Odoslanie Objednávky Zákazníkom predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy so spoločnosťou 4MASS S.A. Kúpnej zmluvy v súlade s obsahom Obchodných podmienok.
 8. Po Objednávke, v prípade prijatia spoločnosťou 4MASS S.A. ponuky zadanej Zákazníkom, Zákazník obdrží e-mail s konečným potvrdením všetkých dôležitých náležitostí Objednávky.
 9. Zmluva sa považuje za uzavretú, keď je ponuka prijatá spoločnosťou 4MASS S.A. a obdržanie e-mailu uvedeného v bode 4.8.
 10. Obchod nezodpovedá za nesprávne uvedenú e-mailovú adresu alebo neprijatie informácie zaslanej e-mailom o potvrdení alebo odoslaní Objednávky. V každom prípade, keď Kupujúci zadá objednávku, bude predaj považovaný za konečný.
 11. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku v súlade s poľským právom a s obsahom v súlade s predpismi.

 

§5
Ceny a spôsoby platby

 

 1. Ceny tovaru sú uvedené v poľských zlotých - je možné ich zmeniť na eurá - a zahŕňajú všetky komponenty, bez nákladov na doručenie, vrátane DPH (s uvedenou sadzbou) a všetkých ostatných komponentov a poplatkov. Akákoľvek zmena sadzby DPH bude automaticky zahrnutá v cene Tovaru ponúkaného Obchodom.
 2. Ceny tovaru sú ceny platné v čase odoslania Objednávky Kupujúcim. Obchod môže kedykoľvek zmeniť ceny Tovaru a ceny akceptované Kupujúcim v čase zadania Objednávky budú záväzné pre Kúpnu zmluvu uzatvorenú v dôsledku zadania tejto Objednávky Kupujúcim.
 3. Zákazník má možnosť uhradenia ceny:
  • prevodom na číslo bankového účtu uvedené na stránke obchodu
  • platba v systéme PayU - okamžitý prevod
  • platba platobnou kartou PayU - okamžitý prevod
  • platba v systéme PayPal - okamžitý prevod
  • platba platobnou kartou PayPal - okamžitý prevod
  • platba pri prevzatí
  • okamžitý prevod, blik - operátor Blue Media

Dostupné metódy platby, ktorými sa dá realizovať platba:

Platobné karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Operátorom platby je BlueMedia S.A.

V prípade potreby vrátenia peňažných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, predávajúci vráti peniaze na bankový účet priradený k platobnej karte Objednávateľa.

 1. Platba za objednaný tovar by mala byť vykonaná do 7 pracovných dní od dátumu zadania Objednávky. V prípade, že nebude Objednávka uhradená v termíne 7 dní od Objednania bude Objednávka automaticky stornovaná.
 2. V prípade dobierky bude podmienkou odovzdania zásielky Kupujúcemu uhradenie ceny doručovateľovi. Možnosť „Platba na dobierku“ nie je možné použiť na platbu za Objednávky s doručením do iných krajín ako do Poľska.
 3. Obchod má právo pozastaviť alebo zrušiť realizáciu Objednávky a/alebo doručenia, bez ohľadu na typ a štádium realizácie, v prípade nezaplatenia alebo čiastočného uhradenia dlžných súm zo strany Kupujúceho, v prípade platobný incident, podvod alebo pokus o podvod v súvislosti s používaním Internetovej stránky Obchod, aj pre budúce Objednávky.
 4. Objednaný Tovar zostáva majetkom 4Mass S.A do momentu celkovej úhrady.

 

§6
Doručenie

 

 1. Doručenie objednaných Tovarov sa realizuje prostredníctvom:
  • Balíkomat InPosta platba vopred
  • Balíkomat InPost dobierka
  • Kuriér DPD platba vopred
  • Kuriér DPD dobierka
  • Kuriér DHL platba vopred
  • Kuriér DHL dobierka
    Alebo osobným prevzatím na miestach uvedených na stránke obchodu.

Okrem toho budú náklady na doručenie uvedené pri zadávaní objednávky a sú k dispozícii na stránke Dodanie a platby.

 1. Dodanie objednaného Tovaru prebieha na území Poľskej republiky a do zahraničia, do krajín uvedených na webovej stránke, na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
 2. V prípade platby platobnou kartou sa doba spracovania objednávky počíta od momentu kladnej autorizácie transakcie.
 3. V prípade platby iným spôsobom ako na dobierku sa termín odoslania predlžuje o dobu medzi zadaním Objednávky a dátumom pripísania sumy na bankový účet Obchodu.
 4. Doba kompletizácie tovaru je 1-2 pracovné dni, v prípade akcie sa doba môže predĺžiť na 7 pracovných dní. Do doby vyzdvihnutia tovaru sa nezapočítava čas doručenia tovaru prepravcom.
 5. Náklady na doručenie sú pripočítané k cene zakúpeného Tovaru a uvedené samostatne na predajnom doklade. Obchod môže kedykoľvek zmeniť ponúkané možnosti doručenia a forma doručenia prijatá Kupujúcim v čase zadania objednávky bude záväzná pre kúpnu zmluvu uzatvorenú na základe zadania tejto Objednávky Kupujúcim.
 6. Dodanie sa uskutoční na adresu uvedenú Kupujúcim; práva osôb preberajúcich zásielku na tejto adrese nebudú skúmané. Ak je doručenie nemožné alebo zložité z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy alebo adresy, ktorá je neaktuálna, zodpovedá za to Kupujúci.
 7. Kupujúci alebo príjemca Objednávky by mal pri dodaní skontrolovať stav balíka a Tovaru.
 8. Pri odosielaní kuriérskej zásielky je potrebné vždy v prítomnosti kuriéra skontrolovať obsah balíka. V prípade poškodenia alebo straty zásielky odmietnite prevzatie zásielky a ihneď spíšte prehľadne a podrobne reklamačný protokol so všetkými reklamáciami proti zistenej nezrovnalosti a zašlite ho na adresu: reklamacje@4mass.pl.
 9. Ak pri preberaní zásielky neexistuje spísaný reklamačný protokol, spoločnosť si vyhradzuje právo reklamáciu zamietnuť.
 10. Pri odosielaní balíka do Balíkomatu, ak sa zistí poškodenie alebo strata, balík by mal byť ponechaný v Balíkomate alebo choďte na najbližšie miesto InPost a spíšte protokol o škode. Potom by ste mali okamžite informovať Obchod o situácii a všetky nezrovnalosti jasne a podrobne popísať e-mailom na nasledujúcu adresu: reklamacje@4mass.pl.
 11. Aktuálne ceny zásielok sú popísané na stránke Obchodu.
 12. Podmienkou vydania Tovaru je úhrada za Tovar a zásielku.

 

§7
Právo na odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú iba na Kupujúcich, ktorí sú Spotrebiteľmi.
 2. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do štrnástich 14 dní odo dňa doručenia zásielky.
 3. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný zaslať na adresu sídla spoločnosti 4MASS S.A. vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky. 4MASS S.A. bezodkladne zašle kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy by si mal kupujúci pripraviť produkty a zaslať e-mail s fotografiami na adresu reklamacje@4mass.pl, a potom bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď podal vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy zašlite balík s vráteným tovarom na adresu:

  SKLAD 4MASS S.A
  Ul. Tartaczna 29
  26-600 Radom
 5. Pozor!!! Pri zrušení alebo vrátení alebo čiastočnom vrátení objednávky je zákazník povinný vrátiť darčeky, ak na ne v danej situácii nemá nárok. Vrátenia bez darčekov nebudú uznané ako kompletné. 
 6. Priame náklady na vrátenie vráteného Tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci má zodpovednosť voči 4MASS S.A. za zníženie hodnoty Tovaru v súvislosti s jeho nesprávnym využívaním. Spoločnosť 4MASS S.A si vyhradzuje právo nepreberať zásielky zaslané na dobierku.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri zakúpenom Tovare, ktorý bol po doručení vybalený z uzavretého obalu a ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu zaistenia hygieny a ochrany zdravia. Vrátenie finančných prostriedkov za vrátený Tovar bude nasledovať v priebehu 14 dní od dátumu prijatia produktu na sklade. Peniaze budú vrátené rovnakým spôsobom, ktorý predtým použil Kupujúci, pokiaľ Kupujúci nesúhlasil s inou formou vrátenia.

 

§8
Reklamácie Tovaru

 

 1. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou by si mal kupujúci tovar pripraviť a zaslať e-mail s fotografiami na adresu: reklamacje@4mass.pl
 2. Formulár by mal obsahovať nasledujúce informácie:
  • číslo Objednávky, ktorej sa týka reklamácia,
  • reklamovaný Tovar,
  • fotografia reklamovaného Tovaru;
  • popis vady reklamovaného Tovaru;
 3. Kupujúci môže byť vyzvaný k vráteniu reklamovaného tovaru do sídla spoločnosti Náklady na vrátenie reklamovaného tovaru znáša Kupujúci.
 4. V prípade poškodenia produktu počas prepravy je potrebné zaslať vyššie uvedenú dokumentáciu na nasledujúcu adresu:

  SKLAD 4MASS S.A
  Ul. Tartaczna 29
  26-600 Radom
 5. Obchod sa vyjadrí k reklamácii Kupujúceho do 14 pracovných dní od odoslania e-mailového upozornenia alebo vrátenia tovaru spolu s popisom nesúladu.
 6. Ak je pri plnení oprávnenej reklamácie kupujúcemu zaslaný nový tovar alebo odstránenie nezhôd, náklady na doručenie znáša 4MASS S.A. (neplatí pre zahraničné zásielky. V takom prípade je vrátená hodnota reklamovaných produktov).
 7. Jednotlivé nastavenia počítača a monitora kupujúceho spôsobujúce nesprávne alebo skreslené zobrazovanie informácií o tovare (napr. farbe), nemôže byť základom pre reklamáciu.

 

§9
Ochrana osobných údajov a zabezpečenie osobných údajov

 

 1. Správcom osobný údajov Zákazníkov je 4Mass S.A
 2. Obchod sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v tejto súvislosti, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).
 3. Všetky informácie týkajúce sa správcu osobných údajov, účelov spracúvania osobných údajov, príjemcov údajov, doby uchovávania údajov a práv dotknutej osoby sú podrobne uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov umiestnených na www.claresa.pl
 4. Zákazník akceptovaním Pravidiel zároveň vyhlasuje, že si prečítal vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov a informačnú doložku v nich obsiahnutú v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).

 

§10
Záverečné ustanovenia

 

 1. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Obchodu.
 2. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené. Zmeny Pravidiel budú zverejnené na stránke Obchodu.
 3. Zákazník pri každej objednávke akceptuje predpisy a obchod neposiela informácie o zmenách predpisov priamo zákazníkom. Zmeny Pravidiel sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené odo dňa nadobudnutia účinnosti nových Pravidiel.
 4. Zmeny Pravidiel nadobúdajú platnosť jeden deň po zverejnení na webovej stránke Obchodu.
 5. Riešenie eventuálnych sporov medzi 4MASS S.A. a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, vyplývajúce alebo súvisiace s aplikáciou alebo výkladom týchto Nariadení, budú postúpené súdom príslušným podľa miesta bydliska Zákazníka. Riešenie sporov s ostatnými zákazníkmi bude predložené súdu príslušnému podľa sídla spoločnosti 4MASS S.A.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium